دستورالعمل ثبت و تكميل اطلاعات سامانه هاي قضايي

مصوب 1399/06/17 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل ثبت و تكميل اطلاعات سامانه‌ هاي قضايي
مصوب 1399,06,17

در اجراي بند يك قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و ماده ۲۹ آيين‌ نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه ‌اي يا مخابراتي و به ‌منظور افزايش اطمينان به اطلاعات ذخيره ‌شده در مركز ملي داده‌ هاي قوه قضاييه، همچنين بهبود ارائه خدمات مبتني بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غيرحضوري به ذينفعان "دستورالعمل ثبت و تكميل اطلاعات سامانه ‌هاي قضايي" به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ تعاريف و اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف ـ مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

ب ـ واحدهاي قضايي: كليه مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور؛

پ ـ سامانه هاي قضايي: سامانه‌ هاي الكترونيك كه جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرايندهاي قضايي توسط مركز ايجاد و در اختيار واحدهاي قضايي و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي قرار دارد؛

ت ـ مراجع نظارتي: مراجعي كه بر رفتار قضات و كارمندان به‌ صورت مستقيم يا غيرمستقيم نظارت دارند، مانند ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات، دادسراي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، مركز حفاظت ‌و اطلاعات قوه قضاييه و اداره كل نظارت و ارزشيابي كاركنان اداري؛

ث ـ شبكه ملي عـدالت: شبكـه گسترده الكترونيـكي كه به قـوه قضاييـه اختصاص دارد؛

ج ـ مركز داده: مركز ملي داده‌ هاي قوه قضاييه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري؛

چ ـ دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الكترونيك قضايي؛

ح ـ كاربر/ كاربران: كليه كاركنان اعم از قضايي و اداري همچنين مديران و كاركنان دفاتر خدمات الكترونيك قضايي كه وظيفه ثبت اطلاعات در سامانه‌ هاي قضايي را به عهده‌ دارند؛

خ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت ‌نام الكترونيكي، براي ثبت ‌نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري؛

د ـ اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌ هاي قضايي، پايگاه‌ هاي اطلاعاتي و تغييرات آن‌ كه در سامانه‌ هاي قضايي به ثبت مي ‌رسد؛

ذ ـ شناسه قضايي: شماره‌ اي براي شناسايي و احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص مي‌ يابد.

ماده ۲ ـ كاربران موظف اند كليه اطلاعات و تغييرات آن را به‌ طور كامل، صحيح و به ‌فوريت در سامانه‌ هاي قضايي ثبت كنند.

ماده ۳ ـ مسئوليت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده كاربر است.

ماده ۴ ـ استفاده از خدمات قضايي مستلزم دريافت شناسه قضايي است.

ماده ۵ ـ اطلاعات بايد همراه با شناسه قضايي و بر اساس اقلام تعريف‌ شده در سامانه‌ هاي قضايي باشد. در مورد متهم، خوانده يا ساير اشخاصي كه به لحاظ عدم دسترسي به شناسه قضايي آنان، امكان ثبت اطلاعات كامل وجود ندارد واحد قضايي موظف است با استفاده از بانك ‌هاي اطلاعاتي و هويتي و مدارك و مستندات مندرج در پرونده قضايي، به‌ ويژه پرونده ضابطان نسبت به شناسايي شماره يا شناسه ملي و تكميل ساير اطلاعات اقدام نمايد.

ماده ۶ ـ مركز موظف است با هوشمندسازي سامانه‌ هاي قضايي امكان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷ ـ ثبت شناسه قضايي و تكميل اطلاعات پرونده ‌هاي جاري و مختومه در شاخص‌ هاي ارزشيابي بهره‌ وري منظور مي‌ شود.

ماده ۸ ـ كاربراني كه سهل ‌انگاري يا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط يا ناقص در سامانه‌ هاي قضايي شود، با توجه به تأثير سهل ‌انگاري يا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و يا ناقص در اطلاعات مركز داده، با گزارش مركز فناوري و پس از بررسي‌ هاي لازم حسب مورد مشمول تعقيب انتظامي يا اداري و محروميت نسبي يا كامل از دريافت بهره‌ وري خواهند شد.

ماده ۹ ـ مراجع نظارتي موظف‌ اند ميزان دقت و سرعت كاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوري استان در ارزيابي‌ هاي دوره ‌اي و موردي لحاظ نمايند.

ماده ۱۰ ـ با توجه به اهميت شناسه قضايي در اعتبار اطلاعات مركز داده و ساير بانك ‌هاي اطلاعاتي، روساي واحدهاي قضايي موظف‌ اند جهت تكميل اطلاعات پرونده‌ هاي جاري و مختومه با اولويت تكميل سوابق محكوميت اشخاص اقدام لازم به عمل‌ آورند. تعداد اشخاصي كه اطلاعات آنان تكميل‌ شده در محاسبه بهره ‌وري كاربران ثبت ‌كننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ مركز موظف است سامانه‌ هاي قضايي را به نحوي طراحي نمايد كه ثبت شناسه قضايي در مورد اشخاصي كه امكان دسترسي به شماره ملي آنان وجود دارد با رعايت مستثنيات از جمله اتباع بيگانه و اشخاص با تابعيت نامعلوم اجباري نمايد.

ماده 12 ـ كليه مراجعي كه به‌ موجب ماده 651 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 2 آن موظف به ارائه اطلاعات به مركز داده هستند موظف‌ اند اطلاعات موضوع اين دستورالعمل را از طريق شبكه ملي عدالت در اختيار مركز قرار دهند.

ماده ۱۳ ـ مركز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امكان دريافت اطلاعات از بانك‌ اطلاعاتي مربوط به هويت، نشاني، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الكترونيك را فراهم نمايد.

ماده ۱۴ ـ مديران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملكرد كاركنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صورت سهل ‌انگاري به تنبيهات مقرر در آيين‌ نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آنها محكوم خواهند شد.

ماده ۱۵ ـ در صورتي ‌كه سهل ‌انگاري در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعايت مقررات عام مسئوليت مدني از جمله ماده ۱۲ قانون مسئوليت مدني، نافي مسئوليت مدير دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶ ـ مركز موظـف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضي به روساي كل دادگستري ‌ها اعلام و عملكرد واحدهاي قضايي را هر سه ماه يك ‌بار به معـاون اول قوه قضـاييه و هر شـش ماه يكـبار به حوزه رياست قوه قضاييه ارائه نمايد.

ماده ۱۷ ـ‌ اين دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاريخ 17 /۶ /1399 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي