دستورالعمل نحوه نوبت‌ دهي جهت ارائه خدمات قضايي به مراجعان

مصوب 1399/06/17 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل نحوه نوبت‌ دهي جهت ارائه خدمات قضايي به مراجعان
مصوب 1399,06,17

در اجراي ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به ‌منظور حفظ كرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضايي، تسهيل در پاسخگويي و ساماندهي ارائه خدمات حضوري در مراجع قضايي «دستورالعمل نحوه نوبت ‌دهي جهت ارائه خدمات قضايي به مراجعان» به شرح مواد آتي است:

ماده ۱ ـ تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل است:

الف . مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

ب . خدمت/خدمات: كليه خدماتي كه در رابطه با امور قضايي به مراجعان ارائه مي ‌شود.

پ . مراجعان: تمام اشخاصي كه از سوي مراجع قضايي احضار يا دعوت‌ شده‌ يا جهت استفاده از خدمات به يكي از مراجع قضايي مراجعه مي‌ نمايند.

ت . مراجع قضايي: مراجعي كه به امور قضايي اشتغال دارند، از قبيل دادگستري ‌ها، شوراهاي حل اختلاف، ديوان عالي كشور.

ث . حساب كاربري: عبارت است از يك نشاني الكترونيكي كه به هر يك از مراجعان به قوه قضاييه به‌ منظور دسترسي به سامانه ابلاغ اختصاص‌ يافته است. اين نشاني معمولاً يك شناسه كاربري و گذرواژه است .

ج . سامانه: سامانه نوبت ‌دهي كه جهت اجراي فرايندهاي مربوط به دريافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضايي راه ‌اندازي مي شود.

چ . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت ‌نام الكترونيكي مي ‌باشد و عبارت از سامانه ‌اي الكترونيكي است براي ثبت ‌نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري؛

ح . سامانه كنترل تردد: سامانه‌ اي كه جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضايي راه‌ اندازي شده است.

خ . شناسه قضايي: عبارت است از شناسه‌ اي كه پس از ثبت ‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هويت اشخاص اختصاص ‌يافته است.

د . دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الكترونيك قضايي.

ذ . مسئول خدمت: هر يك از كاركنان مراجع قضايي يا ستادي اعم از قضات و كارمندان كه وظيفه ارائه خدمات يا پاسخ گويي به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲ ـ مركز موظف است سامانه را با توجه به نياز مراجعان و شرايط مراجع قضايي، طراحي و راه ‌اندازي نمايد.

ماده ۳ ـ سامانه بايد به نحوي طراحي شود كه بر اساس نياز مراجعان و خدمات، امكان تعيين نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاري بخش فني سامانه با رعايت قوانين و مقررات به بخش خصوصي بلامانع است. شرايط و نحوه واگذاري و حق ‌الزحمه مربوط توسط مركز پيشنهاد و به ‌تصويب رييس قوه قضاييه مي ‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتيب زير است:
الف ـ چنانچه براي وقت معين احضار يا دعوت ‌شده‌ اند نياز به دريافت نوبت ندارند.
ب ـ در صورتي كه در ابلاغيه آنان، حضور يا انجام كاري در مهلت تعيين ‌شده از تاريخ ابلاغ مقرر شده است بايد از طريق سامانه، براي اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دريافت نمايند.
پ ـ در صورتي كه احضار يا دعوت نشده ‌اند بايد نوع خدمت و زمان مورد نظر خود را بر اساس برنامه تعيين‌ شده در سامانه ثبت نمايند.

تبصره 1 ـ در صورت تاييد نوبت، مراتب از طريق پيامك و ارسال اطلاعيه به‌ حساب كاربري مراجعان اعلام مي‌ شود.

تبصره ۲ ـ دريافت نوبت از طريق سامانه مستلزم ثبت ‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضايي است.

تبصره ۳ ـ مراجعان براي دريافت نوبت، بايد مقررات و ضوابط مركز را رعايت نمايند.

ماده ۶ ـ مراجعان مي ‌توانند جهت دريافت نوبت از روش خودكاربري يا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمايند.

ماده ۷ ـ مراجعان بايد قبل از حضور در مراجع قضايي، نوبت خود را كنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طريق مراجعه به‌ حساب‌ كاربري يا پيامك‌ هاي دريافتي اطمينان حاصل نمايند .

تبصره ۱ ـ مركز موظف است پيامك يادآوري ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعيين‌ شده براي مراجعان ارسال نمايد.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف ‌اند رأس ساعت تعيين شده در مرجع قضايي حضور داشته باشند در صورت تأخير بايد مجدداً درخواست نوبت نمايد.

ماده ۸ ـ مراجع قضايي موظف‌ اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوي در سامانه تعيين نمايند كه موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتي‌ كه از سوي مراجع قضايي برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان ‌بندي ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسيدگي توسط مركز انجام مي‌ شود.

ماده 10 ـ مراجع قضايي موظف ‌اند به‌ منظور تسريع در پاسخ گويي، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌ هاي ثبت ‌شده فراهم نمايند.

ماده ۱۱ ـ امكان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلي، نوبت جديد در آخرين روز ممكن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معين يا مهلت تعيين‌ شده از تاريخ ابلاغ، مشمول اين ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذير قانوني جهت تجديد اوقات يا تمديد مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتي كه امكان ارائه خدمت از طريق ارتباط زنده صوتي ـ تصويري (ويدئو كنفرانس) فراهم باشد مراجعان مي ‌توانند در تعيين نوبت، استفاده از خدمات به اين روش را درخواست نمايند.

تبصره ۱ ـ به‌ منظور تشويق مراجعان به استفاده از خدمات از طريق مذكور بخشي از نوبت مراجع قضايي به اين روش اختصاص مي‌ يابد.

تبصره ۲ ـ مركز مي‌ تواند خدماتي را كه امكان ارائه آن به روش خودكاربري يا از طريق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت ‌دهي مراجع قضايي حذف نمايد.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ‌ گويي توسط قاضي يا كارمند جانشين انجام مي‌ شود. چنانچه به دليل كمبود نيروي انساني امكان ارائه خدمت نباشد بايد اين موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعيين‌ شده از طريق پيامك يا ارسال ابلاغيه استحضاري به‌ حساب ‌كاربري مراجعان اطلاع‌ رساني شود. در غير اين صورت، روساي واحدهاي قضايي موظف‌ اند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمايند.

تبصره ـ مراجعاني كه در نوبت تعيين‌ شده موفق به دريافت خدمت نشده ‌اند، براي دريافت نوبت جديد در اولويت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع اين دستورالعمل بايد احراز هويت و حفظ حريم خصوصي اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مركز موظف است سامانه كنترل تردد را به نحوي ارتقاء دهد كه امكان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعيين ‌شده فراهم باشد. ورود اشخاصي كه نوبت دريافت ننموده ‌اند منوط به تاييد واحد مربوط و داشتن شناسه قضايي است.

ماده ۱۶ ـ نوبت ‌دهي در واحدهاي ستادي و دستگاه‌ هاي تابعه نيز مطابق اين دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در مراجع قضايي استاني به عهده بالاترين مقام استاني و در ساير مراجع بر عهده بالاترين مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ اين آيين‌ نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاريخ 17 /۶ /1399 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي