نحوه اقدام در خصوص چگونگي انتقال مانده بستانكاري ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده آخرين دوره مالياتي قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنيم

مصوب 1399/06/16 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

نحوه اقدام در خصوص چگونگي انتقال مانده بستانكاري ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده آخرين دوره مالياتي قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنيم
مصوب 1399,06,16

نظر به اينكه با بهره برداري از سامانه سنيم، امكان انتقال اضافه پرداختي ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده مربوط به آخرين دوره مالياتي كه رسيدگي و قطعيت آن از طريق سامانه ماليات بر ارزش افزوده امكان پذير بوده و موديان به هنگام تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالياتي مذكور، با انتخاب روش (1) انتقال اضافه پرداختي به دوره مالياتي بعدي را كه رسيدگي آن صرفاً از طريق سامانه سيستم امكان پذير مي باشد درخواست نموده اند، به صورت سيستمي ميسر نمي باشد، لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اين دسته از موديان مقرر مي دارد:

1) ادارات امور مالياتي فارغ از بندهاي 4 – 8 و 5 – 8 دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده (ابلاغي طي بخشنامه شماره 58 /94 /260 مورخ 08 /06 /1394) و بدون محدوديت زماني، مي بايست درخواست استرداد اضافه پرداختي ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره مالياتي مورد بحث را از موديان مزبور اخذ و وفق مقررات اقدام لازم را جهت صدور چك استرداد اضافه پرداختي ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده، به عمل آورند.
شايان ذكر است، در صورت وجود بدهي ابرازي و يا قطعي شده مودي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره هاي مالياتي كه اظهارنامه هاي مربوط به آنها در سامانه سنيم، بارگذاري و يا رسيدگي و قطعي شده، ادارات امور مالياتي مي بايست از تحويل چك به مودي خودداري و به ميزان بدهي مودي و به ترتيب دوره هاي مالياتي از مبلغ چك مزبور وصول و مازاد آن را با رعايت مقررات استرداد نمايند.
همچنين فارغ از تسويه بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده ابرازي و يا قطعي شده در سامانه سنيم از محل اضافه پرداختي فوق الذكر، مأموران مالياتي مي بايست مبلغ چك استرداد را كمافي السابق در گزينه «ثبت استرداد وجوه» از منوي «گزارشات استرداد و وصولي و انتقال» در قسمت مديريتي سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www. Evat.ir/admin ثبت نمايند.

2) با توجه به اينكه جريمه موضوع ماده (23) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سامانه سنيم بصورت سيستمي و خودكار و بر اساس تاريخ اعمال پرداخت بدهي براي هر دوره مالياتي محاسبه و در حساب مودي لحاظ مي شود لذا در مواردي كه بدهي قطعي شده ماليات و عوارض ارزش افزوده در سامانه سنيم بر اساس فرآيند بند (1) اين دستورالعمل تسويه مي شود، به نسبت مبلغ تسويه، مشمول جريمه موضوع ماده (23) قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و ادارات امور مالياتي مي بايست با رعايت قوانين و مقررات و از طريق اعمال سند حذف بدهي/ معكوس سازي جريمه در حوزه كاري حسابداري، جرايم ديركرد ناشي از عدم انتقال به موقع اضافه پرداختي ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده از سامانه ماليات بر ارزش افزوده به سامانه سنيم را اصلاح نمايند.

3)‌ اقدامات اجرايي در خصوص مودياني كه داراي اضافه پرداختي قطعي شده ماليات و عوارض ارزش افزوده در سامانه ماليات بر ارزش افزوده بوده و در سامانه سنيم نيز داراي بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده مي باشند، موكول به اعمال فرآيند پيش بيني شده در بند (1) اين دستورالعمل خواهد بود.

اميدعلي پارسا