تصويب نامه بانك مركزي درخصوص سقف نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

مصوب 1399/06/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.