تغيير دستگاه اجرايي طرح هاي ساختمان سد كهير

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير دستگاه اجرايي طرح هاي ساختمان سد كهير
مصوب 1399,06,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /6 /1399 به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- تصويب كرد:

دستگاه اجرايي طرح هاي ساختمان سد كهير به شماره طبقه بندي (1307003073) و ساختمان سد كهير شبكه آبياري و زهكشي - وامي به شماره طبقه بندي (1307003074) از شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان (213500) و طرح مطالعه انتقال آب شرب به استان هاي تهران، البرز و قزوين به شماره طبقه بندي (1307003119) از شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران (219700) به شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران (219800) تغيير مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور