بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (ب) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

مصوب 1399/06/10 مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (ب) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
مصوب 1399,06,10

با سلام؛
احترماً، پيرو بخشنامه شماره 307074 /96 مورخ 27 /9 /1396، موضوع ابلاغ «دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور»، به پيوست نسخه اصلاحي دستورالعمل مزبور مصوب يك هزار و دويست و نود چهارمين جلسه مورخ 13 /3 /1399 شوراي محترم پول و اعتبار، ايفاد مي گردد. در اين اتباط تأكيد مي گردد، به موجب ماده (9) نسخه اصلاحي دستورالعمل ياد شده، نيروهاي مسلح مي توانند حساب بانكي خود را صرفاً نزد يكي از بانك هاي عامل كه به استناد «قانون اجراي سياست هاي كلي اصلي 44 قانون اساسي» بانك دولتي محسوب مي شوند و به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده باشند، افتتاح و نگهداري نمايند و ساير مؤسسات اعتباري مجاز به افتتاح حساب بانكي براي نيروهاي مسلح نمي باشند.
خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396، به قيد تسريع به تمامي واحدهاي آن بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آيد. در خاتمه خاطرنشان مي گردد، در صورت وجود هر گونه ابهام، پرسش و يا نظري پيرامون موضوع انتقال و تمركز حساب ها و وجوه دستگاه هاي اجرايي نزد بانك مركزي از جمله مفاد دستورالعمل مذكور و فرآيندهاي اجرايي امر، مقتضي است مراتب مستقيماً به مديريت كل محترم ريالي و نشر بانك مركزي منعكس شود.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي
الهام چيت سازان