تصويب نامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل حداقل الزامات مديريت ريسك نقدينگي موسسات اعتباري

مصوب 1399/06/04 شوراي پول و اعتبار
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل حداقل الزامات مديريت ريسك نقدينگي موسسات اعتباري
مصوب 1399,06,04

با سلام؛
احتراما، به استحضار مي رساند شوراي محترم پول و اعتبار با استناد به اختيارات مقرر در بند (12) ماده (14) «قانون پولي و بانكي كشور» و در اجراي مؤثر مفاد «دستورالعمل حداقل الزامات مديريت ريسك نقدينگي مؤسسات اعتباري» مصوب يكهزار و دويست و سي و نهمين جلسه مورخ 25 /7 /1396 آن شورا ابلاغي طي بخشنامه شماره 251081 /96 مورخ 9 /8 /1396 به ويژه مواد 35 تا 44 دستورالعمل ياد شده و با هدف مديريت مطلوب ريسك نقدينگي در شبكه بانكي كشور، در يكهزار و دويست و نود و نهمين جلسه مورخ 04 /06 /1399 مقرر نمود:
« بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند ظرف مدت 3 ماه حداقل معادل 3 درصد از مانده كل سپرده هاي خود را به صورت اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه كه توسط خزانه داري كل كشور منتشر مي شود، نگهداري نمايند.»
در پايان با اعلام اينكه بانك مركزي با توجه به اختيارات تفويض شده توسط شوراي محترم پول و اعتبار مي تواند بنا به شرايط و اقتضائات، نسبت مذكور را تعديل نمايد، خواهشمند است دستور فرمايند ، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي 02-3215
حسين معصومي 04-3831