راي شماره‌هاي 549 الي 550 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه 51536/136353 ـ 1393/11/12 و 56712/38594 مورخ 1398/4/3 هيأت وزيران و مصوبه سي و پنجمين جلسه مورخ 1378/8/4 شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبات 1992ـ 1393/10/14 و 2009ـ 1393/11/8 و 2021ـ 1393/11/28 و 2026 ـ 1393/12/10 و 2548 ـ 1398/12/14 و 2566 ـ 1398/3/21 و 1398/3/26 شوراي اسلامي شهر تهران

مصوب 1399/04/17