اصلاح تصويب نامه شماره 42735/ت57824هـ مورخ 1399/4/23 در خصوص «آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور»

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 42735/ت57824هـ مورخ 1399/4/23 در خصوص «آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور»
مصوب 1399,06,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /6 /1399 به پيشنهاد شماره 61408 /43533 مورخ 2 /6 /1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (3) ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 42735 /ت57824هـ مورخ 23 /4 /1399 به شرح زير اصلاح مي شود:
3 - مشمولين: جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح، مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور