تامين اعتبار به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه و تامين آب شرب، كشاورزي و واپايش (كنترل) سيلاب منطقه از طريق سد مروك استان لرستان

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه و تامين آب شرب، كشاورزي و واپايش (كنترل) سيلاب منطقه از طريق سد مروك استان لرستان
مصوب 1399,06,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /6 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – تا مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -،‌ به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه و تأمين آب شرب، كشاورزي و واپايش (كنترل) ‌سيلاب منطقه از طريق سد مروك استان لرستان در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – وزارت نيرو موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور