بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص الحاقيه دستورالعمل 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/06/12 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص الحاقيه دستورالعمل 509 /99 /200 مورخ 20 /03 /1399 موضوع بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1399,06,12

پيرو دستورالعمل شماره 509 /99 /200 مورخ 20 /03 /1399 در خصوص اجراي بند (3) مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 13 /02 /1399 و بر اساس پيشنهاد شماره 8924 /200 /ص مورخ 29 /05 /1399 سازمان امور مالياتي كشور و موافقت وزير محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي طي نامه شماره 78951 /2 مورخ 02 /06 /1399 متن زير به عنوان ماده 11 به دستورالعمل ياد شده الحاق و جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

ماده 11 – اشخاصي كه طبق اسناد و مدارك واصله يا فهرست هاي معاملات ارسالي در اجراي مقررات مالياتي، طرف معامله آنها اعم از خريدار يا فروشنده يا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالياتي (مودي صوري) مي باشند، مشمول اين دستورالعمل نبوده و نحوه و ميزان بخشودگي كليه جرايم قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالياتي تفويض مي شود.

اميدعلي پارسا