نظر مشورتي 7/99/639 مورخ 1399/05/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/05/25
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي مانند رانندگي بدون گواهي نامه رسمي كه با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، حبس، به جزاي نقدي تبديل مي شود، نظر به اين كه تخفيف اعم از تبديل مجازات يا تقليل آن است، با توجه به اين كه مجازات يك بار مورد تخفيف قرار گرفت؛ در صورت فراهم بودن شرايط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامي، آيا اين امكان تخفيف جزاي نقدي صادره نيز وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 از جمله كليه جرايم مربوط به تخلفات رانندگي (به استثناي موارد مذكور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375)، مجازات قانوني جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبديل شده است. بنابراين جزاي نقدي موضوع بند مذكور «مجازات قانوني» جرايم مشمول اين بند است؛ لذا در تعيين جزاي نقدي موضوع بند مذكور نيازي به وجود جهات تخفيف نيست و اين مجازات مشمول احكام كلي مجازات ها از جمله تخفيف مقرر در بند «ث» ماده 37 اصلاحي (23/2/1399) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف است و نص مغاير كه تخفيف را در اين خصوص منع كند، وجود ندارد.