نظر مشورتي 7/99/701 مورخ 1399/05/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/05/25