نظر مشورتي 7/99/605 مورخ 1399/05/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/05/25
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در موضوعات اختلافي بين قضات، چنان چه عقيده شعبه ديوان عالي كشور خلاف نظر دادگاه صادر كننده رأي باشد آيا شعبه ديوان مجاز است حكم صادرشده را به دليل آن كه بر خلاف عقيده او است نقض كند؟ به عبارت ديگر، اگر مجازات بر اساس عقيده ديگري به درستي تعيين شده باشد، آيا حكم فرجام خواسته به دليل اختلاف عقيده شعبه ديوان يا دادگاه بدوي قابل نقض است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
موارد نقض رأي فرجام خواسته همان است كه در بند «ب» ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ذكر شده است. بنابراين اگر حسب استنباط و تشخيص شعبه ديوان عالي كشور، رأي صادرشده مخالف قانون باشد، شعبه ديوان ضمن نقض رأي، مطابق مقررات اين ماده عمل مي كند. بديهي است در صورت وجود استنباط هاي گوناگون از قانون و صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه، مطابق ماده 471 قانون پيش گفته رفتار مي شود.