تصويب نامه در خصوص جبران خسارت و بازسازي امكان مسكوني و تاسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از سيل و زلزله سال 1398

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.