تامين اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و خسارت ديده ناشي از سيل و زلزله سال 1398

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و خسارت ديده ناشي از سيل و زلزله سال 1398
مصوب 1399,05,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /5 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – تا مبلغ پنج هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /550 /5) ريال از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تأسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از وقوع سيل و زلزله سال 1398 و فروردين و ارديبهشت سال 1399 در استان هاي اصفهان، آذربايجان شرقي، اردبيل، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قم، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، گيلان، مازندران، هرمزگان و يزد به شرح جدول زير و مطابق جداول شماره (1) و (2) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

شرح

تعداد واحد

ميزان اعتبار

نوع اعتبار

1

كمك بلاعوض جهت نوسازي اماكن مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

2755

600 /330

هزينه اي

2

كمك بلاعوض جهت نوسازي اماكن مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال

9853

300 /985

3

كمك بلاعوض جهت تعمير واحدهاي مسكوني شهري روستايي و تجاري به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

-

950 /923

4

كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم معيشتي (لوازم خانگي و سرمايه اي) واحدهاي مسكوني آسيب ديده به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

-

800 /489

5

كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت واحدهاي مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

2755

600 /330

6

كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت واحدهاي مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال

9853

300 /985

7

هزينه هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري

-

450 /504

8

بازسازي تأسيسات روبنايي داخل محدوده و دفع آب هاي سطحي شهرها وروستاها

-

000 /000 /1

تملك دارايي سرمايه اي

2 – مبلغ نه هزار و پانصد و پنجاه و نه ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون (000 /000 /950 /559 /9) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي بين آسيب ديدگان ناشي از سيل و زلزله استان هاي ياد شده به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي و شهري به شرح جدول زير با ضمانت زنجيره اي پرداخت مي شود. بدهي، معوقات و چك برگشتي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد خسارت ديده

سقف تسهيلات به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني شهري

2755

500

500 /377 /1

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

2

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

9853

400

200 /941 /3

3

تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي

-

150

850 /771 /2

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

4

تأمين لوازم معيشتي (لوازم خانگي سرمايه اي)

-

150

400 /469 /1

3 – سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 – بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور


جدول 1 – اعتبار مورد نياز واحدهاي مسكوني شهري و روستايي خسارت ديده از سيل و زلزله در برخي از استانهاي كشور
مبالغ به ميليون ريال


رديف

استان

واحدهاي احداثي شهري

واحدهاي احداثي روستايي

واحدهاي تعميري شهري و روستايي (مسكوني، تجاري)

امور معيشتي و لوازم خانگي

اعتبارات هزينه اي مصوب

تعداد

كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

كمك بلاعوض

تعداد

كمك بلاعوض


1

اصفهان

38

560 /4

48

560 /4

60

000 /6

60

000 /6

856

800 /42

98

900 /4

820 /68

2

آذربايجان شرقي

290

800 /46

390

800 /46

550

000 /55

550

000 /55

994

650 /49

940

000 /47

250 /200

3

اردبيل

11

320 /1

11

320 /1

216

600 /31

316

600 /31

090 /2

500 /104

427

350 /16

690 /186

4

بوشهر

145

400 /17

145

400 /17

147

700 /14

147

700 /14

576

800 /28

872

600 /43

600 /136

5

چهارمحال و بختياري

31

720 /3

21

720 /3

170

000 /17

170

000 /17

378

900 /18

201

050 /10

290 /20

6

خراسان جنوبي

14

1560

13

1560

78

800 /7

78

800 /7

80

000 /4

91

550 /4

220 /27

7

خراسان رضوي

64

680 /7

64

680 /7

134 /1

400 /112

124
/1

300 /117

740

500 /11

357

600 /17

060 /269

8

خراسان شمالي

9

080 /1

9

080 /1

1

100

1

100

14

700

7

100

160 /3

9

زنجان

47

640 /5

47

640 /5

153

300 /15

153

300 /15

62

100 /4

62

100 /3

080 /48

10

سمنان

1

120

1

120

1

100

1

100

70

500 /4

-

-

940 /3

11

سيستان و بلوچستان

-

-

-

-

49

900 /4

49

900 /4

171

550 /8

66

300 /3

650 /21

12

فارس

420

400 /50

420

400 /50

447

700 /44

447

700 /44

322 /1

100 /66

608 /1

400 /80

700 /236

13

قم

-

-

-

-

-

-

-

-

200 /1

000 /60

-

-

000 /60

14

كرمان

200

000 /24

200

000 /24

150

000 /15

150

000 /15

500

000 /25

850

500 /42

500 /145

15

كهگيلويه و بويراحمد

150

000 /18

150

000 /18

240

000 /24

240

000 /24

440

000 /22

490

500 /19

500 /125

16

گلستان

100

000 /12

100

000 /12

65

500 /6

65

500 /6

5

250

65

750 /3

500 /40

17

لرستان

935

200 /112

935

200 /112

466 /5

600 /546

464 /5

600 /546

485 /1

250 /74

138

900 /6

750 /298 /1

18

گيلان

-

-

-

-

21

100 /2

21

100 /2

736

800 /26

21

050 /1

050 /42

19

مازندران

-

-

-

-

32

200/3

32

200 /3

164

200 /8

272

600 /13

200 /28

20

هرمزگان

186

320 /22

186

320 /22

718

800 /71

718

800 /71

250 /5

500 /267

961

050 /48

790 /503

21

يزد

15

800 /1

15

800 /1

66

600 /6

66

600 /6

757 /1

850 /87

480 /2

000 /124

650 /278

جمع

755 /2

600 /230

755 /2

600 /330

853 /9

400 /985

854 /9

300 /985

479 /18

950 /973

796 /9

800 /489

550 /045 /4

جدول 2 – اعتبار مورد نياز هزينه هاي پشتيباني، خدمات فني و مديريت و تملك دارايي هاي سرمايه اي
مبالغ به ميليون ريال


رديف

استان

اعتبار هزينه اي

اعتبار تملك دارايي هاي

1

اصفهان

720 /4

000 /15

2

آذربايجان شرقي

320 /37

000 /220

3

اردبيل

200 /16

000 /50

4

بوشهر

200 /14

000 /20

5

چهارمحال و بختياري

827 /10

000 /25

6

خراسان جنوبي

116 /5

-

7

خراسان رضوي

010 /32

000 /10

8

خراسان شمالي

665

-

9

زنجان

500 /8

-

10

سمنان

122

000 /10

11

سيستان و بلوچستان

660 /2

-

12

فارس

100 /26

000 /10

13

كرمان

210 /14

-

14

كهگيلويه و بويراحمد

100 /14

-

15

گلستان

540 /8

000 /80

16

لرستان

000 /252

000 /450

17

گيلان

140 /1

000 /40

18

مازندران

420 /1

000 /70

19

هرمزگان

000 /50

-

20

يزد

600 /4

-


جمع

450 /504

000 /000 /1