تصويب نامه درخصوص تعيين مبلغ دو هزار و دويست و سيزده ميليارد و هشتصد و شصت و پنج ميليون ريال از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.