بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/04/21 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
مصوب 1399,04,21

پيرو بخشنامه شماره 7 /99 /200 مورخ 19 /1 /1399 موضوع ابلاغ احكام مالياتي قانون بودجه سال 1399 كل كشور، ‌ضمن ارسال تصوير تصويب نامه شماره 31479 /ت57679هـ مورخ 27 /03 /1399 هيأت محترم وزيران در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون مذكور،‌ حكم ماده 11 آيين نامه اجرايي ياد شده به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود:

درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت هاي موضوع تبصره (19) قانون در كاربري اصلي پروژه از مشوق هاي مالياتي جزء هاي (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي باشد."

اميدعلي پارسا