اصلاح تصويب نامه شماره 887/ت57512هـ مورخ 1399/1/6 درباره «در مورد ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو بالاي 2500 سي سي توسط دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر»

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 887 /ت57512هـ مورخ 1399/1/66 /1 /1399 درباره «در مورد ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو بالاي 2500 سي سي توسط دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر»
مصوب 1399,05,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /5 //1399 به پيشنهاد شماره 34141 /42837 مورخ 3 /4 /1399 معاونت حقوقي رييس ‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در تصويب نامه شماره 887 /ت57512هـ مورخ 6 /1 /1399، عبارت "و معاف از ماليات بر ارزش افزوده" حذف مي ‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور