تصويب نامه درخصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 20180/ت 56538 هـ مورخ 24 ارديبهشت 1398

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.