تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها
مصوب 1399,04,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 23554 /020 مورخ 6 /11 /1398 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين ‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب ‏نامه شماره 31636 /ت 47097 هـ مورخ 20 /2 /1391 به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

1 - بند (هـ) ماده (4) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
"هـ - ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه تحت مديريت و مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست."

2 - متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (4) اضافه مي ‌شود:
"تبصره 4 - ايجاد و توسعه كشت هاي گلخانه اي در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها، بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي است و احداث بنا و تأسيسات محسوب نمي ‌شود. دستورالعمل ضوابط فني ايجاد ابنيه و تأسيسات جانبي به طور مشترك توسط وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي، كشور و راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه تهيه و به دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ خواهد شد."

3 - متن زير به انتهاي تبصره (3) ماده (10) اضافه مي شود:
"حصاركشي (فنس كشي) باغ ها مشروط به اينكه موجب تفكيك و قطعه ‌بندي اراضي نشود، اقدام تكميلي مورد نياز كشاورزي محسوب و از شمول اين تبصره مستثني و تابع ضوابط مربوط است."

اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور