تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شرها و محدوده روستاها

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.