تصويب نامه در خصوص اضافه شدن وزير ورزش و جوانان به تركيب اعضاي شوراي هماهنگي اجراي سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص اضافه شدن وزير ورزش و جوانان به تركيب اعضاي شوراي هماهنگي اجراي سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان
مصوب 1399,04,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 07 – 18 /127 – 24206 مورخ 29 /10 /1397 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزير ورزش و جوانان به تركيب اعضاي شوراي هماهنگي اجراي سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان موضوع جزء (الف) بند (1 /10) سند ياد شده موضوع پيوست بند (1) تصويب نامه شماره 50639 /ت 49185 هـ مورخ 23 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور