تصويب نامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص ارسال مصوبات سي و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

مصوب 1399/04/02 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص ارسال مصوبات سي و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در جلسه مورخ 2 /4 /1399 به استناد ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، تصويب نمود:

بند الف ) تأييد پيشنهاد اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب سال 1390 موضوع نامه شماره 11054 /57702 /2 مورخ 9 /2 /1399 دبير محترم كميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولت براي ارسال به هيأت وزيران
1
- در ماده 37 عبارت «در سطح كشور» پس از عبارت «نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز» اضافه شود.
2- ماده 38 و بندهاي (الف) و (ب) ماده 39 حذف شود.

بند ب ) تسهيل رويه هاي صدور پروانه كسب در زمينه اختيارات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

1- از لحظه ثبت نام متقاضي پروانه كسب در سامانه G4b، اطلاعات متقاضي پروانه به صورت برخط (بدون حضور متقاضي) براي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس نظارت بر اماكن عمومي) ارسال شود.

2 - در مورد آن دسته از مجوزها كه نيازمند تأييديه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هستند، نيروي انتظامي موظف است حداكثر ظرف 15 روز نظر خود را در سامانه اعلام نمايد. عدم پاسخگويي ظرف 15 روز به منزله پاسخ مثبت است. مراجع صدور مجوز مكلفند در چارچوب ضوابط و مقررات، در صورت اعلام پاسخ منفي از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از صدور مجوز فعاليت يا پروانه كسب خودداري نمايند. متقاضي در صورت اعتراض به پاسخ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي تواند از طريق سامانه G4b يا در صورت تمايل به مراجع ذي ربط مذكور در قانون نظام صنفي و يا سامانه هاي معرفي شده پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعتراض خود را اعلام و پيگيري نمايد.

3 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ضوابط انتظامي و ترافيكي و صلاحيت فردي رسيدگي به اطلاعات متقاضيان را حداكثر ظرف يك هفته به منظور طرح و تصويب در هيأت به دبيرخانه اعلام نمايد.

4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و اتاق اصناف ايران، اصلاحيه آيين نامه اجرايي شماره 15818 مورخ 10 /10 /1363 هيأت وزيران را تنظيم و به هيأت ارايه نمايد.

بند ج ) مجوزهاي سازمان اداري و استخدامي كشور
دو عنوان مجوز از مجوزهاي سازمان اداري و استخدامي كشور شامل «گواهينامه صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي» و «كانون هاي ارزيابي شايستگي هاي مديران» با شرايط و مراحل تعيين شده در درگاه ملي مجوزهاي كشور به آدرس WWW.G4b.ir به تصويب رسيد.

فرهاد دژپسند
وزير امور اقتصادي و دارايي و
رييس هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار