به روزرساني بدهي شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس به بانك ملي ايران

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

به روزرساني بدهي شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس به بانك ملي ايران
مصوب 1399,04,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 50918 مورخ 17 /4 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (6) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد:

1 – بدهي شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس (در حال تصفيه) با شناسه ملي (10530122256) به بانك ملي ايران ناشي از تكاليف قانوني مربوط بابت اصل و سود تضمين شده تسهيلات دريافتي به شرح جدول زير كه به تأييد سازمان حسابرسي رسيده است، پس از افزايش سرمايه دولت در شركت شهرك هاي كشاورزي به ميزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) به بدهي دولت منتقل و با رعايت مقررات مربوط به روزرساني مي شود:


مبلغ بدهي انتقال يافته به دولت (ريال)

حكم قانوني

تأييديه سازمان حسابرسي

202 /708 /968 /21

- بند (الف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380
كل كشور و نامه هاي شماره
262 /220 /3238 /105 مورخ 2 /2 /1380
و شماره 2868 /80 مورخ 26 /09 /1380
سازمان برنامه و بودجه كشور

نامه هاي شماره 9720181
مورخ 21 /8 /1397،
شماره 9723360 مورخ 22 /10 /1397،
شماره 9719253 مورخ 4 /10 /1398
و شماره 9822330 مورخ 24 /12 /1398

2 – بدهي هاي موضوع اين تصويب نامه طبق قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي گيرد. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پيش بيني هاي لازم را در لوايح بودجه سنواتي انجام دهد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور