تصويب نامه در خصوص پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد مسكوني روستايي و شهرهاي زير (25/000) نفر جمعيت و حاشيه شهرها

مصوب 1399/04/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد مسكوني روستايي و شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت و حاشيه شهرها
مصوب 1399,04,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 9125 /ص مورخ 6 /12 /1398 بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به تعيين بانكهاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد مسكوني روستايي و شهرهاي زير (000 /25) نفر جمعيت و حاشيه شهرها با ضمانت سفته زنجيرهاي در سال 1399 اقدام كند.

2 - سقف فردي تسهيلات با رعايت مبحث (19) مقررات ملي ساختمان و ساير مقررات ملي ساختمان براي دويست هزار واحد، مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال در سال 1399 است.

3 - سود سهم متقاضي براي اين تسهيلات پنج درصد (5 %) است و سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) براي دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات موضوع اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل منابع مصوب مربوط در قانون بودجه سنواتي به بانك هاي عامل پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانكهاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، سهم استاني تسهيلات را تعيين نموده و بر اساس سهميه ابلاغ شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به توزيع سهميه بانكهاي عامل به تفكيك استان، شناسايي متقاضيان واجد شرايط، معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (نظام فني و روستايي) و رعايت استانداردهاي صرفه‌ جويي انرژي اقدام كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور