اصلاحيه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت

مصوب 1399/04/17 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.