رأي شماره 1724 مورخ 4 /11 /1399 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تصويب نامه شماره 15027/ت 53742 هـ مورخ 12 /2 /1396 هيئت وزيران

مصوب 1399/11/04
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.