ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور

مصوب 1399/04/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور
مصوب 1399,04,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 149966 مورخ 3 /4 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران به شرح زير براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور با توجه به تعيين شوراي مذكور به عنوان مرجع داوري در قراردادهاي زير مجاز است:

1- شركت همراهان كيميا و اداره كل راه و شهرسازي استان تهران در ارتباط با پيمان تكميل ساختمان مديريت بحران استان تهران.

2- شركت سيماب صنعت تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ارتباط با احداث و تكميل ساختمان معاونت دارو و غذا و احداث ساختمان جانبي انبار و تداركات و پياده روهاي دانشگاه.

3- شركت ابنيه سازان آگاه و اداره كل راه و شهرسازي استان تهران در ارتباط با پيمان احداث سالن ورزشي ابراهيم آباد پاكدشت.

4- شركت توان برق آذربايجان و شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي در ارتباط با آبرساني به خسروشهر شامل خط انتقال و ايستگاه تلمبه زني (پمپاژ) و ساختمان كلرزني.

5- شركت توان برق آذربايجان و شركت آب منطقه اي كردستان در ارتباط با تهيه و نصب تجهيزات برقي ايستگاه تلمبه زني (پمپاژ) شماره (1) شبكه آبياري و زهكشي سنگ سياه (قسمت اول).

6- شركت همراهان كيميا و اداره كل راه و شهرسازي استان تهران در ارتباط با عمليات تكميلي و كارهاي باقي مانده ساختمان مديريت بحران استان تهران.

7- شركت بين المللي فرايند انرژي مديريت و دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ارتباط با بيمارستان (32 ) تختخوابي باخرز شهرستان تايباد.

8- شركت ابنيه سازان آگاه و اداره كل راه و شهرسازي استان تهران در ارتباط با تكميل عمليات ابنيه، تأسيسات برقي و مكانيكي و محوطه سازي پروژه‌هاي اداره راه اسلامشهر- فيروزكوه - اداره ثبت احوال شهرقدس- اداره فني، دامپزشكي پاكدشت و اداره بهزيستي شهرقدس.

9- شركت آبيدرويلا و اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كردستان در ارتباط با تخريب و احداث دبيرستان (12) كلاسه طالقاني سنندج.

10- شركت تنش سازه و اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران در ارتباط با تخريب و بازسازي مدرسه استثنايي خزائلي منطقه (12) تهران.

11- شركت تنش سازه و اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران در ارتباط با تكميل مدرسه مسكن مهر دماوند.

12- شركت پگاه بام اردبيل و سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل در ارتباط با اجراي سامانه (سيستم) آبياري تحت فشار روستاهاي بوسجين- مهماندوست و تازه قشلاق تعاوني توليد قيزيل سنبل.

13- شركت گوهررود و شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در ارتباط با اجراي عمليات بهسازي قطعه يك فومن-پونل.

14- شركت عمران نيرو هدايت و شركت آب و فاضلاب جنوب غربي در ارتباط با تامين برق (7) حلقه چاه آب شرب.

15- شركت نماسازان ثابت و اداره كل ورزش و جوانان استان قم در ارتباط با احداث سالن چند منظوره ورزشي سقف بلند راحله.

16- شركت دنيا كار زيبا و اداره كل ورزش و جوانان استان قم در ارتباط با تكميل سالن ورزشي طايقان.

17- شركت ستبرسازه آروين و اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمانشاه در ارتباط با تخريب و بازسازي دبيرستان (12) كلاسه استعدادهاي درخشان كرمانشاه.

18- شركت مشاور فن و تدبير تاو و اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان در ارتباط با (5) قرارداد:
الف- مطالعات فاز (1) و (2) سكوي تماشاچي زاگرس مريوان و استخر سرپوشيده كامياران.
ب- خدمات مطالعات تكميلي سكوي تماشاچي زاگرس مريوان.
پ- خدمات مقاوم سازي و اصلاح ساز استخر سرپوشيده كامياران.
ت- نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات مقاوم سازي طرح (پروژه) سكوي تماشاچي زاگرس مريوان.
ث- نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات تعمير طرح (پروژه) سكوي تماشاچي زاگرس مريوان.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور