تصويب نامه در خصوص جايگزيني آقاي احسان خاتمي به عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيأت حمايت از صنايع

مصوب 1399/04/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص معرفي احسان خاتمي جايگزين علي اصغر احمدي به عنوان نماينده وزارت صنعت؛ معدن و تجارت
مصوب 1399,04,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 81153 /60 مورخ 1 /4 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور - مصوب 1343 - تصويب كرد:

آقاي احسان خاتمي به عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيئت حمايت از صنايع موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور، جايگزين آقاي علي اصغر احمدي مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور