بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص تبصره 2 ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1399/04/14 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.