قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فساد ناپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور ماه 1349 هجر شمسي)

مصوب 1399/04/02 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

33243 2 /4 /1399 بسمه تعالی وزارت راه و شهرسازی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جا به جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /2 /1399 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15782 /354 مورخ 31 /3 /1399 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (11) موافقتنامه می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور رونوشت: رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري - دفتر رئيس جمهور - دفتر رياست قوه قضائيه – دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی – دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – دبیرخانه شورای نگهبان – دفتر معاون اول رئیس جمهور – معاونت امور مجلس رئیس جمهور – معاونت حقوقی رئیس جمهور – وزارت امور خارجه – سازمان برنامه و بودجه کشور – دیوان محاسبات کشور – دفتر هیأت دولت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت – امور توافقهای بین المللی – معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس – معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی – معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور – اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح – اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی – اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی – معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری – سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران حضرت حجت ‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۰۱۱۶۷ /۵۴۶۶۹ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۹۶ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به ‌جايي ‌ها (مورخ يكم سپتامبر ۱۹۷۰ ميلادي برابر با دهم شهريور ۱۳۴۹ هجري‌شمسي) كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۹ و تأييد شوراي نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌ شود. محمدباقر قاليباف قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌ المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به ‌جايي ‌ها (مورخ يكم سپتامبر ۱۹۷۰ ميلادي برابر با دهم شهريور ۱۳۴۹ هجري شمسي( ماده‌ واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود به موافقتنامه حمل ‌و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به‌ جايي‌ ها (مورخ يكم سپتامبر ۱۹۷۰ ميلادي برابر با دهم شهريور ۱۳۴۹ هجري شمسي) به ‌شرح پيوست مشتمل بر بيست ماده، سه ضميمه و شش پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه توديع نمايد. تبصره 1 - جمهوري اسلامي ايران طبق بند (۱) ماده (۱۶) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن در خصوص ارجاع به داوري هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، نمي ‌داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ممكن مي ‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي ‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد. تبصره 2 - رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه حمل و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به ‌جايي ‌ها طرفهاي متعاهد، با اميد به بهبود شرایط حفظ کیفیت مواد غذایی فسادپذیر در زمان جا به‌‌ جايي آنها به ‌ویژه در تجارت بین ‌المللی، با توجه به اینکه بهبود این شرایط احتمالاً گسترش تجارت مواد غذایی فسادپذیر را ترغیب می ‌کند، به ‌شرح زیر توافق نمودند: فصل 1 - تجهیزات ويژه حمل ‌و نقل ماده 1 - تجهیزات حمل ‌و نقل بین ‌المللی مواد غذایی فسادپذیر نباید به ‌صورت تجهیزات روکش ‌دار، سردسازی، سردسازی مکانیکی یا حرارتی طراحي شود مگر اینکه با استانداردها و تعاریف مندرج در ضمیمه‌ (۱) این موافقتنامه مطابقت داشته باشد. ماده 2 - طرفهاي متعاهد جهت حصول اطمینان از اینکه تجهیزات موضوع ماده (۱) این موافقتنامه برای مطابقت با استانداردهای گفته‌ شده با مقررات پیوست‌ های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ضمیمه (۱) این موافقتنامه بررسی و آزمایش شده ‌اند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود. هر یک از طرفهاي متعاهد اعتبار گواهی ‌های تأیید صادره طبق بند (۳) پیوست (۱) ضمیمه (۱) این موافقتنامه از سوی مقام صلاحيت ‌دار طرف متعاهد دیگر را به رسمیت خواهد شناخت. هر یک از طرفها می ‌توانند اعتبار گواهی ‌های تأیید صادره طبق الزامات پیوست ‌های (۱) و (۲) ضمیمه (۱) این موافقتنامه از سوی مقام صلاحيت‌ دار دولتی غیر از طرف متعاهد را به‌ رسمیت بشناسند. فصل 2 - استفاده از تجهیزات حمل ‌و نقل خاص برای حمل ‌و نقل بین ‌المللی برخی مواد غذایی فسادپذیر ماده 3 - 1 - مفاد ماده (۴) این موافقتنامه باید در مورد تمام جا به ‌جايي ‌های زیر اعم از اجاره ‌ای، کرایه ‎ای یا در تملك، که با رعایت مفاد بند (۲) این ماده به‌ طور انحصاری از طریق ریلی، جاده‌ ای یا ترکیبی از این دو انجام شده باشد، اعمال شود: - مواد غذایی منجمد یا تحت انجماد سریع و - مواد غذایی موضوع ضمیمه (۳) این موافقتنامه باشد حتی اگر تحت انجماد یا انجماد سریع نباشند، مشروط بر اینکه نقطه‌ ای که کالاها یا تجهیزات حاوی آنها، در وسیله نقلیه ریلی یا جاده ‌ای بارگیری شده و نقطه ‌ای که در آن کالاها یا تجهیزات حاوی آنها از وسیله نقلیه مزبور تخليه شده، در دو کشور مختلف باشد و نقطه ‌ای که در آن کالا تخليه شده، در قلمرو یک طرف متعاهد باشد. در مورد جا به‌ جايي ‌های واقع در یک یا چند گذرگاه دریایی غیر از گذرگاهای موضوع بند (۲) این ماده، هر مسیر زمینی به ‌طور مجزا در نظر گرفته خواهد شد. ۲ - مفاد بند (۱) این ماده باید در مورد گذرگاههای دریایی کمتر از يكصد و پنجاه کیلومتر اعمال شود به شرطی که کالاها با تجهیزات مورد استفاده در مسیرهای زمینی یا مسیرهای بدون انتقال بارگیری کالاها، حمل دريايي شده و این گذرگاه ‌ها از یک یا چند مسیر زمینی موضوع بند (۱) این ماده پیش رفته باشد یا برود یا بین دو مسیر زمینی قرار گیرد. 3 - با وجود مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، طرفهاي متعاهد نباید مفاد ماده (۴) این موافقتنامه را در مورد حمل ‌و نقل مواد غذایی مورد نظر برای مصارف غیرانسانی، اعمال کنند. ماده 4 - 1 - برای جا به‌ جايی مواد غذایی فسادپذیر مندرج در ضمیمه ‌هاي (۲) و (۳) این موافقتنامه، تجهیزات موضوع ماده (۱) این موافقتنامه باید مورد استفاده قرار گیرند مگر اینکه دمای پیش‌ بینی ‌شده در طول حمل ‌و نقل، این تجهیزات را برای حفظ شرایط دمای تعیین ‌شده در ضمیمه ‌هاي (۲) و (۳) این موافقتنامه آشکارا غیرضروری تلقي كند. تجهیزات باید به‌ گونه ‌ای انتخاب و استفاده شوند که شرایط دمایی پیش ‌بینی ‌شده در ضمايم مذكور را بتوان در سراسر حمل ‌و نقل رعایت کرد. علاوه بر این تمام اقدامات مقتضی باید به ‌صورت عملی ‌تر به‌ ویژه درباره دمای مواد غذایی در زمان بارگیری و انجماد یا انجماد مجدد در طول مسیر یا سایر عملیات ضروری انجام شود. با این وجود مفاد این بند را تنها باید تا جایی اعمال کرد که با تعهدات بین ‌المللی طرفهاي متعاهد در خصوص موضوع حمل و نقل بین المللی به ‌موجب کنوانسیون‌ های مجرا در زمان لازم ‌الاجراء شدن این موافقتنامه یا به ‌موجب کنوانسیون ‌های جایگزین برای آنها، مغایرت نداشته باشد. 2 - اگر در طول حمل ‌و نقل به ‌موجب این موافقتنامه مفاد بند (۱) این ماده در رابطه با موارد زیر رعایت نشده باشد: الف) مواد غذایی را پس از تکمیل حمل‌ و نقل در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد را نتوان معدوم کرد مگر اینكه مقامهای صلاحيت ‌دار مجوز معدوم کردن آن را طبق ضوابط بهداشت عمومی تلقی کنند و مگر اینکه شرایطی که مقامها ممکن است به هنگام ارائه آن به مجوز اضافه کنند اجابت شده باشد؛ و ب) هر طرف متعاهد به ‌دلیل ضوابط بهداشت عمومی یا پیشگیری و تا جایی که با سایر تعهدات بین‌ المللی موضوع آخرین جمله بند (۱) این ماده مغایرت نداشته باشد از ورود مواد غذایی به قلمرو خود جلوگیری كرده یا ورود آنها را مشروط به شروطی کند که ممکن است تعیین کنند. 3 - رعایت مفاد بند (۱) این ماده توسط حمل ‌کنندگان، اجاره‌ ای یا کرایه‎ ای تنها تا جایی ضروری است که متعهد به تدارک یا عرضه‌ خدمات مورد نظر برای تضمین چنین رعایتی شده باشد و چنانچه رعایت مذکور بستگی به انجام خدمات داشته باشد. اگر اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی متعهد به تدارک یا عرضه‌ خدمات مورد نظر برای تضمین انطباق با مفاد این موافقتنامه شده باشند آنها به تضمین چنین انطباقی تا جایی که به انجام خدماتی که متعهد به تدارک یا عرضه‌ آن شده‌ اند مربوط مي ‌‌شود، ملزم خواهند بود. 4 - در طول حمل ‌و نقلی که مشمول مفاد این موافقتنامه است و برای آن نقطه‌ بارگیری در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد واقع شده باشد، مسؤولیت رعایت الزامات بند (۱) این ماده، با رعایت مفاد بند (۳) این ماده، بر عهده اشخاص زیر است: - در مورد حمل ‌و نقل اجاره ‌ای یا کرایه ای با شخص حقیقی یا حقوقی که طبق اسناد حمل‌ و نقل، فرستنده است، یا در صورت نبود اسناد حمل ‌و نقل با شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد حمل ‌و نقل با حمل‌ کننده منعقد کرده است. - در سایر موارد، با شخص حقیقی یا حقوقی که حمل ‌و نقل را انجام می‌ دهد. فصل 3 - مقررات متفرقه ماده 5 - مفاد این موافقتنامه برای حمل ‌و نقل زميني بدون انتقال بار در بار گنج هایی (کانتینرهایی) اعمال نخواهد شد که در دسته‌‌ دریایی حرارتی قرار دارند و حمل ‌و نقل مزبور در گذرگاه دریایی به‌ غیر از گذرگاه دریایی موضوع بند (۲) ماده (۳) این موافقتنامه، پیش رفته باشد یا برود. ماده 6 - ۱- هر یک از طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مناسب را برای تضمین رعایت مفاد این موافقتنامه اتخاذ خواهد نمود. نهادهای صلاحيت ‌دار طرفهاي متعاهد یکدیگر را از اقدامات عمومی اتخاذ شده در این رابطه آگاه خواهند نمود. 2 - اگر یکی از طرفهاي متعاهد نقض ارتکابی توسط فرد ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر را کشف کند یا مجازاتی را برای چنین فردی اعمال کند، نهاد طرف نخست نهاد طرف دیگر را از نقض کشف ‌شده و مجازات اعمال ‌شده، مطلع خواهد نمود. ماده 7 - طرفهاي متعاهد حق انعقاد موافقتنامه ‌های دو یا چند جانبه را برای خود محفوظ می ‌دارند به این شرط که مفاد مربوط به تجهیزات خاص و مفاد حاکم در مورد دمای مورد نیاز برای مواد غذایی خاص برای نگهداری در طول حمل‌ و نقل، به‌ ویژه به‌ دلیل شرایط اقلیمی خاص، دقیق‌ تر از آن مواردی باشد كه در این موافقتنامه مقرر شده است. این مفاد باید تنها در حمل ‌و نقل‌ بین ‌المللی بین طرفهاي متعاهدی اعمال شود که موافقتنامه ‌های دو یا چند جانبه‌ موضوع این ماده را منعقد نموده ‌اند. این موافقتنامه ‌ها به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و وی آنها را به طرفهاي متعاهد این موافقتنامه ‌هايی که امضاء كنندگان موافقتنامه مذکور نیستند، ارسال خواهد نمود. ماده 8 - عدم رعایت مفاد این موافقتنامه بر وجود یا اعتبار قراردادهای منعقده برای اجرای حمل ‌و نقل، تأثیر نخواهد گذاشت. فصل 4 - مقررات نهائی ماده 9 - ۱ - کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و کشورهایی که به‌ عنوان مقام مشورتی کمیسیون به ‌موجب بند (۸) وظایف و اختیارات کمیسیون پذیرفته شده‌ اند، می ‌توانند به روشهای زیر طرفهاي متعاهد این موافقتنامه شوند: الف) با امضای آن؛ ب) با تصویب آن پس از امضای منوط به تصویب آن؛ یا پ) با الحاق به آن. 2 - کشورهایی که می‌ توانند به‌ موجب بند (۱۱) وظایف و اختیارات کمیسیون در فعالیت‌ های خاص کمیسیون اقتصادی اروپا مشارکت کنند، می ‌توانند با ملحق شدن به آن پس از لازم ‌الاجراء شدن آن، طرفهاي متعاهد این موافقتنامه شوند. 3 - این موافقتنامه تا ۳۱ می ‌۱۹۷۱ (۱۰ خرداد ۱۳۵۰) برای امضاء مفتوح و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود. 4 - تصویب یا الحاق با سپردن سند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. ماده ۱0 - 1 - هر کشوری می ‌تواند در زمان امضای این موافقتنامه بدون در نظر گرفتن قید تحدید تعهد راجع ‌به تصویب، یا سپردن اسناد تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن در اطلاعیه ‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقتنامه در حمل ‌و نقل‌ های انجام ‌شده در هر یک از قلمروهای آن یا در یک قلمرو خاص آن واقع در خارج از اروپا اعمال نمی ‌شود. اگر اطلاع ‌رسانی مذکور پس از لازم ‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده باشد، برای اطلاع‌ رسان نود روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه‌ توسط دبیرکل، اعمال موافقتنامه در مورد حمل‌ و نقل در قلمرو یا قلمروهای نامبرده در آن اطلاعیه باید متوقف شود. طرفهاي متعاهد جدید که از ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ (۱۰ ارديبهشت ۱۳۷۸) به موافقتنامه ملحق می ‌شوند و بند (۱) این ماده را اعمال می ‌کنند طبق رویه‌ مقرر در بند (۲) ماده (۱۸)، حق طرح هیچ اعتراضی را به پیش ‌نویس اصلاحات ندارند. 2 - هر کشوری که به‌ موجب بند (۱) این ماده اعلامیه داده باشد، می ‌تواند در هر زمانی پس از آن در اطلاعیه‌ ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقتنامه در مورد حمل ‌و نقل انجام‌ شده در قلمرو نامبرده در اطلاعیه صادره به‌ موجب بند (۱) این ماده قابل اجراء خواهد بود و این موافقتنامه در مورد حمل ‌و نقل در آن قلمرو، یکصد و هشتاد روز پس از تاریخی اعمال خواهد شد که دبیرکل آن اعلامیه را دریافت کرده است. ماده ۱1 - ۱- این موافقتنامه یک ‌سال پس از اینکه پنج کشور موضوع بند (۱) ماده (۹) آن را بدون قید تحدید تعهد راجع‌ به تصویب امضاء کرده یا اسناد تصویب یا الحاق آن را سپرده باشند، لازم‌ الاجراء خواهد شد. 2 - در رابطه با هر کشوری که پس از امضای پنج کشور بدون قید تحدید تعهد راجع ‌به تصویب یا سپردن اسناد تصویب یا الحاق آن، این موافقتنامه را تصویب کرده یا به آن ملحق می ‌شود، این موافقتنامه یک ‌سال پس از اینکه کشور مذکور سند تصویب یا الحاق خود را سپرده باشد، لازم‌ الاجراء خواهد شد. ماده ۱2 - 1 - هر طرف متعاهد می ‌تواند با تسليم يادداشت ابطال به دبیرکل سازمان ملل متحد، اعمال این موافقتنامه را در مورد خود ابطال نماید. 2 - ابطال پانزده ‌ماه پس از تاریخی نافذ خواهد شد که در آن دبیرکل يادداشت ابطال را دریافت کند. ماده ۱3 - چنانچه در تمام مدت هر دوره دوازده‌ ماهه متوالی پس از لازم‌ الاجراء شدن این موافقتنامه، شمار طرفهای متعاهد کمتر از پنج باشد اجرای آن متوقف خواهد شد. ماده ۱4 - ۱ - هر کشوری می ‌تواند در زمان امضای این موافقتنامه بدون قید تحدید تعهد راجع ‌به تصویب یا سپردن اسناد تصویب، یا الحاق آن یا هر زمان پس از آن، در اطلاعیه ‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقتنامه در مورد كليه یا هر یک از قلمروهایی که آن کشور مسؤول روابط بین‌ الملل آنها است، اعمال خواهد شد. این موافقتنامه در مورد قلمرو یا قلمروهای نامبرده در اطلاعیه از نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل یا اگر در آن روز موافقتنامه هنوز لازم الاجراء نشده باشد، پس از لازم الاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد. 2 - هر کشوری که به‌ موجب بند (۱) این ماده اعلام کرده باشد که این موافقتنامه در مورد قلمرويی که آن کشور مسؤول روابط بین‌ الملل آن است، اعمال می شود، مي‌ تواند اعمال موافقتنامه را در رابطه با آن قلمرو مطابق با ماده (۱۲) آن، به‌ طور جداگانه ابطال کند. ماده ۱5 - 1 - هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکره ميان آنان، حل‌ و فصل خواهد شد<