اصلاح تصويب نامه شماره165963/ت57362هـ مورخ 28 /12 /1398 با موضوع ( اعطاي مجوز خريد 30 دستگاه خودروي توليد داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط استاني)

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره165963/ت57362هـ مورخ 28 /12 /1398 با موضوع ( اعطاي مجوز خريد 30 دستگاه خودروي توليد داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط استاني)

هيئت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 4869 /1 /68 مورخ 13 /3 /1399 استانداري كرمان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

خودروهاي موضوع تصويب نامه شماره 165963 /ت57362هـ مورخ 28 /12 /1398 از شمول بند (7) تصويب نامه شماره 92308 /ت40587ك مورخ 7 /6 /1387 مستثني هستند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور