رأي شماره 266 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعب ديوان عدالت اداري

مصوب
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.