بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

مصوب 1399/03/24 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.