رأي شماره 257 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/02/16
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.