رأي شماره 3332 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص پرداخت هزينه بليط هواپيما در مسافرت هاي شخصي براي كارمندان شاغل و بازنشسته شهرداري

مصوب 1398/11/29
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.