تصويب نامه درخصوص امضاي موقت موافقتنامه ادامه فعاليت مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو

مصوب 1398/12/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص امضاي موقت موافقتنامه ادامه فعاليت مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو
مصوب 1398,12,14

هيئت وزيران در جلسه 14 /12 /1398 به پيشنهاد شماره 25554 /982100 مورخ 12 /8 /1398 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و در اجراي ماده (2) آيين‌ نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌ هاي بين‌ المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد:

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت‌ نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به ادامه فعاليت مركز مطالعاتي منطقه ‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) در تهران در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحدد (يونسكو) راجع به ادامه فعاليت مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) در تهران

دولت جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس «دولت» ناميده مي شود) و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحدد (كه از اين پس «يونسكو» ناميده مي شود)،
با يادآوري كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي ناملموس (كه از اين به بعد «كنوانسيون» 2003 ميلادي (1382 هجري شمسي) خوانده مي شود) كه در سي و دومين نشست مجمع عمومي يونسكو در 2003 ميلادي (1382 هجري شمسي) به تصويب رسيد و در آوريل 2006 ميلادي (فروردين 1385 هجري شمسي) لازم الاجرا شد،
با اذعان به اهميت اعمال دستورالعمل ها و معيارها براي مراكز گروه دو مصوب مجمع عمومي در نوامبر 2013 ميلادي (آبان 1392 هجري شمسي) در سند راهبردي جامع يكپارچه براي مراكز و مؤسسات گروه دو تحت نظارت يونسكو (سند مرجع 37 سي /قطعنامه 93)،
علاوه بر اين، با يادآوري اين كه مجمع عمومي در سي و پنجمين نشست خود در 2009 ميلادي (1388 هجري شمسي) تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو را تصويب كرد (سند مرجع 35 سي /قطعنامه 57)،
افزون بر اين، با يادآوري تصميم 16 وي، هيئت اجرايي در نشست شماره 207 كه در آن هيئت اجرايي يونسكو تصميم گرفت وضعيت مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) را تمديد كند،
با تمايل به تعريف شرايط و مواد حاكم بر چهارچوب همكاري با يونسكو كه به مركز ياد شده در اين موافقت نامه اعطا خواهد شد،
به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1
ادامه فعاليت
دولت موافقت خواهد نمود كه در طي سال هاي 2019
– 2020 ميلادي (1398 – 1399 هجري شمسي)، هرگونه اقدام لازم براي تضمين فعاليت مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي، كه از اين پس «مركز» ناميده مي شود، را به گونه مقرر در اين موافقت نامه در تهران (جمهوري اسلامي ايران) انجام دهد.

ماده 2
هدف موافقت نامه
هدف اين موافقت نامه، تعريف شرايط حاكم بر همكاري بين يونسكو و دولت و نيز حقوق و تعهدات ناشي از اين موافقت نامه براي دولت و يونسكو است كه اين پس «طرف ها» خوانده مي شوند.

ماده 3
شخصيت حقوقي

1 . مركز، مستقل از يونسكو است.

2 . دولت بايد اطمينان حاصل كند كه مركز در عين وابستگي به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي جمهوري اسلامي ايران، شخصيت حقوقي مستقل دارد و در سرزمين جمهوري اسلامي ايران از استقلال كاركردي لازم براي انجام فعاليت هاي خود و اهليت هاي قانوني در موارد زير بهره مند مي باشد:

الف) عقد قرارداد؛

ب) اقامه دادرسي هاي حقوقي؛

پ) كسب و فروش اموال منقول و غيرمنقول.

ماده 4
اساسنامه
اساسنامه مركز بايد داراي مقررات زير كه به دقت موارد زير را شرح دهد، باشد:

الف) شخصيت حقوقي كه به مركز، به موجب قوانين ملي، صلاحيت حقوقي را اعطا مي كند كه براي انجام وظايف آن و دريافت كمك مالي، دريافت هزينه ها بابت ارايه خدمات و كسب هر ابزار لازم براي انجام فعاليت آن، ضروري است؛

ب) ساختار حاكمه مركز كه به يونسكو اجازه نمايندگي در داخل هيئت حاكمه آن را مي دهد.

ماده 5
مشاركت

1 . مركز بايد دولت هاي عضو و اعضاي پيوسته يونسكو را كه به واسطه نفع مشترك در اهداف مركز تمايل به همكاري با مركز دارند تشويق به مشاركت كند.

2 . دولت هاي عضو و اعضاي پيوسته يونسكو كه تمايل دارند، به گونه پيش بيني شده به موجب اين موافقت نامه در فعاليت هاي مركز مشاركت داشته باشند، بايد اطلاعيه اي را به همين مضمون به مركز ارسال نمايند. مدير مركز، طرف هاي اين موافقت نامه و ساير دولت هاي عضو را از وصول اطلاعيه مزبور مطلع خواهد كرد.

ماده 6
اهداف و وظايف

1 . اهداف مركز عبارت است از:

الف) ترويج كنوانسيون 2003 ميلادي (1382 هجري شمسي) و اجراي آن در آسياي ميانه و غربي (كه از اين پس «منطقه» خوانده مي شود)؛

ب) تقويت ظرفيت هاي دولت هاي عضو يونسكو در منطقه براي پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس؛

ت) تقويت همكاري و تبادل اطلاعات در خصوص پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در «منطقه» از جمله ميراث فرهنگي ناملموس مشترك موجود در سرزمين هاي دو يا چند كشور مربوط.

2 . وظايف مركز عبارت است از :

الف) برگزاري كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت و فعاليت هاي آموزشي با محوريت كارهاي ميداني مطابق با راهبرد جهاني يونسكو در اين زمينه؛

ب) ايجاد كردن و به روز نگه داشتن سامانه اطلاعات خودكار ثبت و ارتباط با مؤسسات دولتي و غيردولتي، تحقيقاتي، آموزشي و اطلاعاتي، سازمان هاي اجتماعي و متخصصان دخيل در حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در كشورهاي منطقه كه تمايل خود را براي همكاري با مركز ابراز داشته اند؛

ت) جمع آوري و اشاعه اطلاعات در مورد اقدامات حقوقي، اداري، مالي و ديگر اقدامات انجام شده توسط كشورهايي كه با مركز در زمينه حفظ ميراث فرهنگي ناملموس موجود در قلمرو خود مشاركت مي كنند؛

ث) همكاري و تبادل اطلاعات با ديگر مراكز گروه 2 داخل و خارج از قاره آسيا كه در زمينه پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس فعاليت مي كنند؛

ج) اطلاع رساني به دبيرخانه كنوانسيون 2003 ميلادي (1382 هجري شمسي) در مورد فعاليت هاي مرتبط در منطقه و كمك به اجراي كنوانسيون 2003 ميلادي (1382 هجري شمسي) در صورت اقتضا.

ماده 7
شوراي حكام

1 . شوراي حكام، هدايت و نظارت بر مركز را كه هر سه سال يك بار تجديد مي شود به عهده دارد و متشكل است از:

الف) نماينده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي دولت جمهوري اسلامي ايران؛

ب) نمايندگان حداكثر چهار دولت عضو كه طبق مفاد بند (2) ماده (5) فوق، اطلاعيه اي را ارسال كرده اند؛

پ) نماينده كميسيون ملي يونسكو ايران؛

ت) نماينده مدير كل يونسكو؛

ث) سه نفر متخصص در زمينه ميراث فرهنگي ناملموس.

2 . شوراي حكام موارد زير را انجام خواهد داد:

الف) تصويب برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت مركز؛

ب) تصويب برنامه كاري سالانه مركز، از جمله جدول كارمندان؛

پ) بررسي گزارش هاي سالانه اي كه توسط رئيس مركز ارايه مي شود، از جمله گزارش هاي دوسالانه خودارزيابي كمك مركز به اهداف برنامه اي يونسكو؛

ت) بررسي گزارش هاي حسابرسي مستقل دوره اي صورت هاي مالي مركز و پايش ارايه چنين سوابق حسابداري لازم براي آماده سازي صورت هاي مالي؛

ث) انتخاب اعضاي هيئت اجرايي مركز و انتصاب مدير مركز؛

ج) وضع قوانين و مقررات و تعيين رويه هاي مالي، اداري و مديريت كاركنان مركز مطابق با قوانين كشور؛

چ) تصميم گيري در ارتباط با مشاركت سازمان هاي بين دولتي منطقه اي و سازمان هاي بين المللي در فعاليت هاي مركز؛

3 . شوراي حكام حداقل سالي يك بار در فواصل زماني منظم نشست هاي عادي خود را برگزار خواهد كرد و در صورت فراخوان رئيس آن، بنا به ابتكار وي با درخواست مدير كل يونسكو با دوسوم اعضاي آن، نشست فوق العاده برگزار خواهد نمود؛

4 . تمام اسناد كاري شوراي حكام از جمله پيش نويس برنامه كاري و بودجه بايد توسط رئيس مركز حداقل شش هفته پيش از برگزاري نشست شوراي حكام به يونسكو ارايه گردد. يونسكو به مدت دو هفته پس از دريافت آنها، بازخوردي ارايه خواهد كرد. سرانجام، مركز نسخه نهايي تمامي اسناد را حداقل دو هفته پيش از نشست به شوراي حكام تسليم خواهد نمود.

5 . شوراي حكام، آئين كار خود را تعيين خواهد نمود.

ماده 8
هيئت اجرايي

1 . به منظور تضمين انجام كار مؤثر مركز بين نشست هاي شوراي حكام، هيئت اجرايي دائمي موارد زير را انجام خواهد داد:

الف) نظارت بر اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مركز؛

ب) ارايه توصيه هايي در مورد راهبردها و برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت مركز به شوراي حكام.

2 . هيئت اجرايي حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه خواهد داد و آئين كار خود را تصويب خواهد كرد.

ماده 9
دبيرخانه

1 . دبيرخانه مركز شامل يك مدير و تعدادي كاركنان لازم براي انجام صحيح فعاليت مركز خواهد بود.

2 . تصميمات مرتبط با ساختار و منابع انساني دبيرخانه توسط شوراي حكام اتخاذ خواهد شد.

3 . شوراي حكام، با مشورت مدير كل يونسكو، رئيس مركز را كه بايد داراي موقعيت علمي و سابقه حرفه اي شناخته شده اي در حوزه ميراث فرهنگي ناملموس باشد، منصوب خواهد كرد.

ماده 10
كمك يونسكو

1 . يونسكو كمك هايي را در صورت لزوم در قالب كمك هاي فني براي انجام فعاليت هاي مركز، طبق نيات و اهداف راهبردي يونسكو از طرق زير اعطا خواهد نمود:

الف) ارايه همياري متخصصان خود در حوزه هاي تخصصي مركز؛

ب) در صورت اقتضا، تبادل موقت كاركنان را انجام مي دهد كه به موجب آن كاركنان مورد نظر از حقوق بگيران سازمان هاي اعزام كننده باقي خواهند ماند؛ و

پ) اعطاي ماموريت به طور موقت به كاركنان خود بنا به تصميم مدير كل يونسكو به طور فوق العاده در صورتي كه به واسطه اجراي پروژه يا فعاليت مشتركي در داخل منطقه اولويت برنامه اي راهبردي توجيه پذير باشد.

2 . در تمام موارد فوق الذكر كمك هاي مزبور فقط در چهارچوب مقررات برنامه و بودجه يونسكو انجام خواهد شد و يونسكو حساب هاي مربوط به استفاده از كاركنان خود و هزينه هاي مرتبط را به دولت هاي عضو ارايه خواهد كرد.

ماده 11
كمك دولت
در قانون بودجه سالانه ملي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بودجه جداگانه اي براي مركز در نظر گرفته خواهد شد . دولت به واسطه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي جمهوري اسلامي ايران، تمام منابع اعم از نقدي و يا غيرنقدي را كه براي اداره و كاركرد صحيح مركز از جمله منابعي راكه براي كاركنان مركز، اماكن آن، اجراي فعاليت هاي مركز و برگزاري نشست هاي شوراي راهبردي و هيئت اجرايي مورد نياز است، فراهم خواهد نمود. در طول مدت اين موافقت نامه، براي هر سال مبلغي معادل حداقل 000 /500 دلار آمريكا، علاوه بر كمك هاي غيرنقدي، تخصيص داده خواهد شد.

ماده 12
مسئوليت
از آن جا كه مركز از نظر حقوقي از يونسكو مستقل است، لذا يونسكو از لحاظ حقوقي در قبال فعل ها و ترك فعل هاي مركز پاسخگو نيست و مشمول هيچ گونه فرآيند حقوقي نخواهد بود و يا هيچ گونه مسئوليتي اعم از مالي و غيره را بر عهده نخواهد داشت مگر آن كه در مفاد اين موافقت نامه به طور صريح ذكر شده باشد.

ماده 13
ارزيابي

1 . يونسكو مي تواند هر زمان فعاليت هاي مركز را براي بررسي موارد زير مورد ارزيابي قرار دهد تا مطمئن شود كه:

الف) آيا مركز كمك مهمي به اهداف راهبردي يونسكو مي كند و نتايج مورد انتظار با دوره برنامه چهار ساله سند سي /5 (برنامه و بودجه) از جمله با دو اولويت جهاني يونسكو و موضوعات و اولويت هاي بخشي و برنامه اي مربوطه همسو است؛ و

ب) آيا فعاليت هايي كه به طور فعال توسط مركز دنبال مي شوند در تطابق با مواردي است كه در اين موافقت نامه مندرج است.

2 . يونسكو، به منظور بررسي اين موافقت نامه، يك ارزيابي از كمك مركز گروه 2 به اهداف برنامه راهبردي يونسكو كه بايد توسط دولت ميزبان يا مركز تأمين اعتبار شود، انجام خواهد داد.

3 . يونسكو، تعهد مي كند كه در اسرع وقت گزارشي از ارزيابي صورت گرفته را به دولت ارايه دهد.

4 . در پي نتايج ارزيابي، هر يك از طرف هاي متعاهد حق درخواست بازنگري مفاد موافقت نامه يا فسخ آن به گونه اي كه در مواد (17) و (18) درج شده است را دارد.

ماده 14
استفاده از نام و آرم يونسكو

1 . مركز مي تواند وابستگي خود را به يونسكو اعلام كند. بنابراين ممكن است بعد از عنوان خود از عبارت «تحت نظارت يونسكو» استفاده كند.

2 . مركز مجاز است مطابق با شرايطي كه نهادهاي حاكمه يونسكو وضع مي كنند از آرم يونسكو يا نسخه اي از آن در سربرگ كاغذي يا اسناد خود از جمله اسناد الكترونيك و صفحات وب استفاده كند.

ماده 15
لازم الاجرا شدن
اين موافقت نامه پس از امضاي طرف ها لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه جايگزين موافقت نامه امضا شده 28 آوريل 2010 ميلادي (18 ارديبهشت 1389 هجري شمسي) بين دولت و يونسكو در خصوص تأسيس مركز مي شود.

ماده 16
مدت
اين موافقت نامه براي يك دوره شش ساله از زمان لازم الاجرا شدن آن منعقد مي شود. اين موافقت نامه، پس از اظهارنظر هيئت اجرايي يونسكو مبني بر نتايج ارزيابي تمديد فعاليت كه توسط مديركل يونسكو تهيه مي شود، بر اساس موافقت مشترك بين طرف ها تمديد خواهد شد.

ماده 17
بازنگري
اين موافقت نامه مي تواند با رضايت كتبي دولت و يونسكو مورد بازنگري قرا گيرد.

ماده 18
فسخ

1 . هر يك از طرف هاي متعاهد مجاز خواهد بود اين موافقت نامه را فسخ نمايد. در هر حال طرف ها تعهد مي كنند هر اختلافي را كه بين آن ها بروز مي كند، طبق ماده (19) اين موافقت نامه حل و فصل كنند و تمامي تلاش خود را به كار خواهند بست تا از فسخ آن پرهيز شود.

2 . فسخ، شصت روز پس از وصول اطلاعيه ارسال يكي از طرف هاي متعاهد به طرف ديگر نافذ خواهد شد.

ماده 19
حل و فصل اختلافات

1 . هرگونه اختلاف بين يونسكو و دولت در مورد تفسير يا اجراي اين موافقت نامه، چنانچه از طريق مذاكره يا هر روش مناسب ديگري كه مورد توافق طرف ها است، حل و فصل نشود، براي تصميم گيري نهايي به ديوان داوري متشكل از سه عضو - يكي منصوب از طرف دولت، ديگري منصوب از طرف مدير كل يونسكو و سومي كه ديوان را رياست خواهد كرد توسط دو عضو اول انتخاب مي شود – ارجاع خواهد شد.
چنانچه دو داور نتواند در مورد انتخاب نفر سوم به توافق برسند، انتصاب توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد.

2 . رأي ديوان قطعي خواهد بود
براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير اين موافقت نامه را امضا كرده اند.
اين موافقت نامه در دو نسخه به زبان هاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديده است كه هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت اختلاف ميان نسخه هاي فارسي و انگليسي، نسخه انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.

از طرف دولت
از طرف سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحدد اودري آزولي مدير كل