رأي شماره 2979 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 3 و 4 از مصوبات مورخ 2 /11/ 1394 و 19 /2 /1395 هيأت چهار نفره استان ايلام

مصوب 1398/10/24
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.