رأي شماره 2973 هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري

مصوب 1398/10/24
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.