رأي وحدت رويه شماره 784 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مصوب 1398/10/10
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.