اصلاح تاريخ صدور رأي شماره 780 وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست

مصوب 1398/06/26
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تاریخ صدور رأی شماره 780 وحدت رویه دیوان عالی کشور

به استناد نامه شماره 11038 /152 /110 تاریخ 9 /9 /1398 معاون قضایی دیوان عالی کشور تاریخ صدور رأی شماره 780 وحدت رویه دیوان عالی کشور توسط نهاد مذکور اشتباهاً «2 /7 /1398» قید شده که تاریخ «26 /6 /1398» صحیح و بدینوسیله به آگاهی می رسد.

روزنامه رسمی کشور