تكليف وزارت كشور براي صدور مجوز اقامت پنج ساله براي آن دسته از اتباع خارجي كه حداقل 250 هزار دلار در ايران سرمايه گذاري كنند

مصوب 1398/04/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تكليف وزارت كشور براي صدور مجوز اقامت پنج ساله براي آن دسته از اتباع خارجي كه حداقل 250 هزار دلار در ايران سرمايه گذاري كنند
مصوب 1398,04,09

هيئت وزيران در جلسه ۹/ ۴/ ۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و به استناد بند (8) مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۷ تصويب كرد:

وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه براي اتباع خارجي كه حداقل دويست و پنجاه هزار (000 /250) دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر در بانك ها و مؤسسات اعتباري سپرده گذاري بلندمدت يا به همان ميزان در ايران سرمايه‌ گذاري كنند، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مجوز اقامت پنج ساله صادر كند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور