بخشنامه احكام مالياتي آيين نامه اجرايي تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوب 1398/04/10 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.