اصلاح تصويب نامه شماره 164867/ت56242هـ مورخ 1398/4/11 با موضوع «الحاق تبصره (8) به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور»

مصوب 1398/04/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 164867 /ت56242هـ مورخ 11 /4 /1398 با موضوع «الحاق تبصره (8) به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور»
مصوب 1398,04,09

هيئت وزيران در جلسه 9 /4 /1398 به پيشنهاد شماره 54506 مورخ 26 /3 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در تبصره (8) الحاقي به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 164867 /ت56242هـ مورخ 8 /12 /1397 بعد از عبارت "(شركت معادن زغال سنگ البرز شرقي)" عبات "به تاريخ 20 /6 /1397" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور