تصويب نامه در خصوص اصلاح بند 4 تصويب نامه شماره 174195/ت 55196 هـ مورخ 25 اسفند 1397

مصوب 1398/04/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.