تصويب نامه در خصوص لغو تصويب نامه شماره 133418/ت 54988 هـ در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد

مصوب 1398/04/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص لغو تصويب نامه شماره 133418/ت 54988 هـ در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد
مصوب 1398,04,09

هيئت وزيران در جلسه در جلسه 9/ 4/ 1398 به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 133418/ ت54988هـ مورخ 24/ 10/ 1396 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور