تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل سال 98 در سطح ملي و استان هاي حادثه ديده كشور

مصوب 1398/04/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اختصاص مبلغ سي و نه هزار و بيست و يك ميليارد (000 /000 /000 /021 /39) ريال براي بازسازي بخش‌ هاي خسارت ‌ديده ناشي از سيل سال 1398 در سطح ملي و استان‌ هاي حادثه ديده كشور به دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط
مصوب 1398,04,02

هيئت وزيران در جلسه 2 /4 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ سي و نه هزار و بيست و يك ميليارد (000 /000 /000 /021 /39) ريال به صورت تملك دارايي‌ سرمايه‌ اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب1393 - براي بازسازي بخش‌ هاي خسارت ‌ديده ناشي از سيل سال 1398 در سطح ملي و استان‌ هاي حادثه ديده كشور به شرح جداول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، در اختيار دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط قرار مي‌ گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

1

راه و شهرسازي

زيرساخت هاي حوزه راه و شهرسازي
(جدول شماره (1))

000 /000 /15

دستگاه اجرايي ذي ربط

تأسيسات و زيرساخت هاي شهري و روستايي
(جدول شماره (2))

000 /000 /10

شهرداري ها و
دهياري

2

نيرو
(آبفا،
آب و برق)

آب و فاضلاب شهري (جدول شماره (3))

000 /700 /3

دستگاه اجرايي
ذي ربط

آب و فاضلاب روستايي (جدول شماره (4))

000 /900

ايستگاه هاي پمپاژ، سردهنه هاي كشاورزي، تأسيسات آبي در دست بهره برداري (جدول شماره (5))

000 /900 /2

بازسازي ايستگاه سنجش شركت هاي آب منطقه اي

000 /300

ساماندهي، ديواره سازي، احداث سيل بر و لايروبي
رودخانه ها در مناطق سيل زده

000 /500 /2

شبكه هاي توزيع نيروي برق (جدول شماره (6))

000 /271 /2

بازسازي شبكه هاي انتقال نيروي برق

000 /450 /1

2 - توزيع اعتبارات ملي و استاني بر اساس ابلاغيه سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي ‌گردد.

3 – دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ربط موظفند ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام بازسازي، گزارش عملكرد اعتبارات ياد شده را در مقاطع زماني سه ماهه به وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال و اطلاعات عملكردي خود را در سامانه جامع امداد و بازسازي دولت (سجاد) درج نمايند.

4 - سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان هاي ذي ربط مكلفند ضمن نظارت بر روند پيشرفت فيزيكي، گزارش عملكرد اعتبارات مذكور را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند تا آن سازمان متناسب با عملكرد، تخصيص اعتبارات مذكور را به دستگاه اجرايي ذي ربط ابلاغ نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور