تصويب نامه در خصوص افزايش تنخواه گردان خزانه تا معادل 3 درصد براي جبران خسارتهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1398/04/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

افزايش تنخواه گردان خزانه به منظور جبران خسارات ناشي از سيل و ساير حوادث غيرمترقبه در سال جاري
مصوب 1398,04,02

هيئت وزيران در جلسه 2 /4 /1398 به پيشنهاد شماره 153233 مورخ 28 /3 /1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - به منظور جبران خسارات ناشي از سيل و ساير حوادث غيرمترقبه در سال جاري و در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه آن مبني بر افزايش تا معادل سه درصد (3%) تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقي به ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - موضوع ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 -، تنخواه گردان خزانه از سه درصد (3%) به پنج و نيم درصد (5 /5%) با رعايت بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 - و ساير قوانين مربوط افزايش مي يابد.

2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در اسرع وقت، افزايش تنخواه گردان موضوع اين تصويب نامه را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد و وزارتخانه مذكور موظف است متناسب با تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور