اصلاح بند (3) تصويب نامه شماره 8724 / ت56485هـ مورخ 31 / 1 / 1398 در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براي سال 1398

مصوب 1398/04/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (3) تصويب نامه شماره 8724 / ت56485هـ مورخ 31 / 1 / 1398 در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براي سال 1398
مصوب 1398,04,02

هيئت وزيران در جلسه 2 / 4 / 1398 به پيشنهاد شماره 35157 / 38717 مورخ 27 / 3 / 1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (3) تصويب نامه شماره 8724 / ت56485هـ مورخ 31 / 1 / 1398 عبارت "و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استان ها" حذف و متن زير به عنوان تبصره به بند مذكور اضافه مي شود:
تبصره- حق جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر مراكز استان در سال 1398 براساس ضريب ريالي (2000) طبق تبصره (1) ماده (6) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراي اسلامي موضوع تصويب نامه شماره 59868 / ت33903هـ مورخ 28 / 9 / 1384 محاسبه و پرداخت مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور