مجوز واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي و ارزش بالاتر از 40 هزار دلار براي اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبيل هاي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي مقيم ايراو اعضاي رسمي آنها

مصوب 1398/03/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجوز واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي و ارزش بالاتر از 40 هزار دلار براي اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبيل هاي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي مقيم ايراو اعضاي رسمي آنها
مصوب 1398,03,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 5005752 /561 /732 مورخ 10 /10 /1397 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبيل هاي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها - مصوب 1362 - با رعايت ترتيبات مقرر در قانون ياد شده و ساير ضوابط فني واردات خودرو، مجاز به واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از (2500) سي سي و داراي ارزش بالاتر از چهل هزار (000 /40) دلار مي ‌باشند.

2 - حقوق ورودي خودروهاي مذكور در زمان واگذاري بر اساس مأخذ زمان ورود خودرو و پس از كسر استهلاك مربوط محاسبه مي ‌شود.

3 - فروش خودروهاي مذكور در داخل كشور به افراد ايراني و غير با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناي شروط حجم موتور بالاتر از (2500) سي سي و ارزش بالاتر از چهل هزار (000 /40) دلار و سال ساخت، مجاز است.

4 - اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 107823 /ت55210هـ مورخ 15 /8 /1397 مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور