مجاز بودن سازمان امور مالياتي كشور در مورد در اختيار قرار دادن اطلاعات مورد نياز مركز آمار ايران

مصوب 1398/03/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجاز بودن سازمان امور مالياتي كشور در مورد در اختيار قرار دادن اطلاعات مورد نياز مركز آمار ايران
مصوب 1398,03,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 358593 مورخ 11 /7 /1397 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - تصويب كرد:

سازمان امور مالياتي كشور مجاز است از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، اطلاعات مورد نياز مركز آمار ايران را با رعايت طبقه بندي مربوط و در حد نياز در اختيار مركز ياد شده قرار دهد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور